Cenrādis

  • rakstveida vienošanās slēgšana ar parādnieku* – EUR 70.00
  • izziņas izsniegšana par parāda apmēru** – EUR 10.00
  • apliecinājuma izsniegšana par parāda samaksu** – EUR 10.00
  • komercķīlas dzēšana – EUR 10.00
  • saistību pamatojošu dokumentu izsniegšanu parādniekam, ja tiem ir jābūt parādnieka rīcībā** – EUR 7.00

Komisijas maksa ieskaitāma SIA “GS Core” kredītiestādes norēķinu kontā AS “Citadele banka”, konta Nr.LV04PARX0023833350001. Pieprasītie dokumenti tiks izsniegti pēc samaksas saņemšanas.

* komisijas maksa par rakstveida vienošanās slēgšanu attiecas uz jebkuru vienošanos, izlīgumu, pārjaunojumu, parāda atlaidumu un parāda restrukturizāciju, kas ar parādnieku tiek slēgta lietās, kurās līguma izpilde ir nodrošināta ar hipotēku uz nekustamo īpašumu vai kurās tiek lemts par parāda atlikuma samaksas kārtību pēc ieķīlātā nekustamā īpašuma pārdošanas, kā arī ikvienā netipiskā gadījumā, kad sabiedrības juristi gatavo vai saskaņo parakstāmo dokumentu. Komisijas maksa netiek piemērota tiem gadījumiem, kad parādu atgūšanas speciālists savas kompetences robežās sagatavo maksājumu grafiku.

** komisijas maksa  piemērojama par vienu izziņu (apliecinājumu), neatkarīgi no izziņā (apliecinājumā) norādīto parādnieka lietu (līgumu) skaita. Ja parādnieks vēlas atsevišķas izziņas (apliecinājumus) par katru lietu (līgumu) atsevišķi, tad komisijas maksa maksājama par katru izziņu (apliecinājumu). Mutvārdos informācija par parāda apmēru tiek sniegta bez maksas

Mums ir lieliski jaunumi!

Jūsu GS Core

Parāda atmaksas kalkulators